Kallelse till BRF Skåpbos årliga stämma. Välkomna den 15:e maj!

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid: Tisdagen den 15 maj 2018, kl. 19.00.
Plats: Teatern Moment, Gubbängstorget 117 , Enskede

Dagordning

a. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.

b. Val av ordförande vid stämman.

c. Anmälan om protokollförare.

d. Val av justerare tillika rösträknare.

e. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

f. Godkännande av dagordning.

g. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

h. Föredragning av revisionsberättelsen.

i. Fastställande av resultat-och balansräkning.

j. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

k. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

l. Fråga om arvoden.

m. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

n. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

o. Val av revisor och suppleant för denne.

p. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
Ändring av föreningens stadgar § 16 och § 19 – andra läsningen

Nuvarande lydelse av § 16 i föreningens stadgar:
att minst en månad före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret;
samt
att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Ny föreslagen lydelse av § 16 i föreningens stadgar:
att minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret; samt att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Nuvarande lydelse av § 19 i föreningens stadgar:
Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

Ny föreslagen lydelse av § 19 i föreningens stadgar:
Ordinarie stämma – kallelse ska ske tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före stämman.
Extra stämma – kallelse ska ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före stämman.

q.
Stämmans avslutande

 

På stämman kommer det att serveras fika.

VÄLKOMNA!

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Skåpbo