Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017

Hej alla medlemmar i BRF Skåpbo!
Snart ses vi igen för att hålla vår årliga stämma. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma!

Tid: Tisdagen den 16 maj 2017, kl. 19.00.
Plats: Gubbängsskolans matsal, Gubbängsvägen 63-69, Enskede

Dagordning

a. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.
b. Val av ordförande vid stämman.
c. Anmälan om protokollförare.
d. Val av justerare tillika rösträknare.
e. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
f. Godkännande av dagordning.
g. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
h. Föredragning av revisionsberättelsen.
i. Fastställande av resultat-och balansräkning.
j. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
k. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
l. Fråga om arvoden.
m. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
n. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
o. Val av revisor och suppleant för denne.
p. Övriga ärenden, val av färgsättning i trapphusen.
q. Stämmans avslutande
På stämman kommer det att serveras fika och en liten gåva kommer att delas
ut.

VÄLKOMNA!

(Kallelsen i .pdf – KALLELSE STÄMMA 2017-05-16)